DP kleur

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Deurplaatsen is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het produceren van stalen deuren, meubels, spiegels en trapleuningen die standaard maten hebben maar ook op maat worden gemaakt.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt van de Diensten van Deurplaatsen.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Deurplaatsen en/of Klant.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Deurplaatsen en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Deurplaatsen zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Deurplaatsen en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 en 4.4 van deze Algemene voorwaarden. 
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Deurplaatsen aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende geproduceerde deuren, meubels en trapleuningen die worden gemonteerd bij Klant, en geleverde Producten alsmede alle andere door Deurplaatsen ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Deurplaatsen en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende Standaard maten en op maat gemaakte stalen deuren, meubels, spiegels en trapleuningen, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Deurplaatsen zelf.
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Deurplaatsen, te raadplegen via www.deurplaatsen.nl.

 

Artikel 2 Identiteit van Deurplaatsen

 1. Deurplaatsen is bij de KvK geregistreerd onder nummer 83660062 en draagt btw-identificatienummer NL862950107B01. Deurplaatsen is gevestigd aan Arnhemsebovenweg 103 (3971MC) te Utrecht.
 2. Deurplaatsen is per e-mail te bereiken via info@deurplaatsen.nl of middels de Website www.deurplaatsen.nl en telefonisch op +31634608633.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Deurplaatsen en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Deurplaatsen overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant kan contact opnemen met Deurplaatsen via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.
 3. Deurplaatsen zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.
 4. Klant kan tevens bestellingen doen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 5. Als Deurplaatsen een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Deurplaatsen kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Deurplaatsen dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Deurplaatsen deze schriftelijk bevestigt.
 7. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Deurplaatsen.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Deurplaatsen zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren. 
 2. De Overeenkomst kan alleen door Deurplaatsen worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan Deurplaatsen bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Deurplaatsen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Deurplaatsen worden verstrekt.   
 3. Klant draagt er zorg voor dat Deurplaatsen zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 4. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Deurplaatsen hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Deurplaatsen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Deurplaatsen en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Deurplaatsen op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Deurplaatsen en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.


Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Deurplaatsen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Deurplaatsen goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Deurplaatsen Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is Deurplaatsen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Deurplaatsen gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst op afstand. De Zakelijke Klant komt derhalve geen Herroepingsrecht toe.
 2. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
 3. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten en Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
 4. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Deurplaatsen de Diensten of Producten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan Deurplaatsen en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.
 5. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.  .

 

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Deurplaatsen zal het rekenen van de verzendkosten duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant vermelden.
 3. Deurplaatsen heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Betaling geschiedt via facturering.  Klant is bij betaling voor Diensten en Producten verplicht tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 (vijftig) % van de koopprijs.
 5. De factuur dient binnen 14 (veertien) dagen door Klant te zijn voldaan.
 6. Deurplaatsen hanteert voor het inmeten van de Diensten en Producten een vast bedrag. Indien de Klant kiest om zelf in te meten en er blijkt sprake van verkeerde maten is Klant gehouden tot betaling van de kosten van de montage.
 7. Voor bestellingen binnen Nederland vraagt Deurplaatsen 95 (vijfennegentig) bezorgkosten.
 8. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Deurplaatsen mede te delen.
 9. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Indien Deurplaatsen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 10 Levering

 1. Op het moment dat de bestelling door Deurplaatsen is ontvangen, komt Deurplaatsen de Producten met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk monteren op het adres dat Klant aan Deurplaatsen kenbaar heeft gemaakt. De levertermijn van Deurplaatsen is in beginsel 6 (zes) weken.
 2. Indien Deurplaatsen de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. Deurplaatsen is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat. 
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit Driebergen.
 4. Deurplaatsen levert de Producten zelf af en monteert de Producten bij Klant op dezelfde dag als bezorging, tenzij anders vermeld.
 5. Indien Klant de Producten retourneert komt dit tezamen met de demontage van Producten voor rekening van Klant.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen geleverd door Deurplaatsen blijven in het eigendom van Deurplaatsen, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Deurplaatsen door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Deurplaatsen zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Klant nog aan Deurplaatsen verschuldigd is of zal zijn. Klant dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Deurplaatsen te vestigen.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Deurplaatsen is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. De levertermijn als genoemd in artikel 10.1 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Deurplaatsen nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Deurplaatsen enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. Deurplaatsen is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 4. Deurplaatsen is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 5. Deurplaatsen is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 13.
 6. Indien op een van de geleverde Producten sprake is van roestvorming die zichtbaar wordt binnen 2 (twee) jaren na het sluiten van de Overeenkomst is Deurplaatsen hier niet aansprakelijk voor.
 7. Indien Deurplaatsen aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Deurplaatsen met betrekking tot haar Diensten.
 8. De aansprakelijkheid van Deurplaatsen is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Deurplaatsen niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Deurplaatsen.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Deurplaatsen, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Deurplaatsen zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Deurplaatsen, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Deurplaatsen overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Deurplaatsen heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 14 Garantie

 1. Deurplaatsen biedt een garantie voor de door haar geleverde Diensten en Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Deurplaatsen de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Deurplaatsen te worden gemeld.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
 3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 4. De periode van garantie is 2 (twee) jaren vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Indien Deurplaatsen herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel genoemde kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van Deurplaatsen. 
 6. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 15 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Deurplaatsen te worden gemeld.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij Deurplaatsen overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het Product binnen 12 (twaalf) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

 

Artikel 16 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Deurplaatsen kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

 1. Deurplaatsen behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Deurplaatsen van gegevens. Klant zal Deurplaatsen vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Artikel 18 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@deurplaatsen.nl of telefonisch te melden via +31634608633. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Deurplaatsen in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Artikel 19 Wijzigingsbeding

 1. Deurplaatsen behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Deurplaatsen zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.
 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Deurplaatsen Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Deurplaatsen en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Deurplaatsen en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.
 3. Alle geschillen die tussen Deurplaatsen en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, Utrecht.